Samtal

Stödjande samtal

Svåra perioder kan drabba oss alla någon gång i livet. Det kan handla om separationer, livskriser eller förluster av olika slag liksom sjukdom och sorg. Att tala om sina tankar och känslor med en annan människa är en väg till hälsa och läkning oavsett om det har hänt nyligen eller för länge sedan.

De händer ibland att vi behöver professionell hjälp att våga närma oss våra känslor vid svåra upplevelser. Samtalsbehandlingen kan hjälpa dig att göra upplevelserna mer begripliga och att ge ökad förståelse för dina egna reaktioner.

Psykoterapi

Relationell dynamisk psykoterapi

En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i en relation. Att skapa varaktiga relationer till andra ger oss sammanhang och mening och är nödvändigt för vår överlevnad. Relationell psykoterapi är en vidareutveckling av den psykodynamiska psykoterapin och har sin grund i affektterori (att förstå känslornas funktion och läkande kraft) och modern utvecklingspsykologi, baserad på spädbarnsforskning och anknytningsteori. En grundläggande tanke i den psykodynamiska psykoterapin är att psykiska symtom som ångest och depression uppkommer då människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. Även om ett viktigt syfte med terapin är att uppnå symtomfrihet kommer terapin därför inte att ensidigt fokusera på symtomet.

Kognitiv terapi/KBT

Utgår från att kartlägga sambandet mellan tankar känslor och handlingar. Vi människor tolkar verkligheten utifrån vår livshistoria och utvecklar grundantagande om oss själva och andra och detta styr hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Ibland fastnar vi i negativa tankemönster och i den kognitiva terapin arbetar vi med att förändra negativa tankemönster till mer ändamålsenliga sätt att tänka och hantera olika situationer.

KBT är ett paraplybegrepp för en uppsättning teorier och tekniker baserade på inlärningspsykologiska principer och kognitiv teori/psykologi där betoningen kan läggas olika. De olika delarna under paraplyet kompletterar, snarare än konkurrerar, med varandra. Terapeuter väljer och integrerar arbetssätt utifrån patientens problem och de delar under paraplyet som de är förtrogna med. I KBT finns metoder som t ex Beteendeterapi, Kognitiv terapi, Schemafokuserad terapi, Mindfulness-baserad kognitiv terapi, Acceptance and committment therapy (ACT), Dialektisk beteendeterapi (DBT) (Källa samrådsforum).

Den terapiform som jag arbetar utifrån är relationell dynamisk terapi integrerat med KBT.

Vill du veta mer om olika terapiformer gå in på Samrådsforum

Utbildningsterapi/egenterapi

Utbildar du dig till psykolog eller psykoterapeut är du välkommen för utbildningsterapi.